За нас е от особена важност в настоящата Политика за поверителност да обясним по ясен и разбираем начин защо и как обработваме Вашата лична информация. Тази Политика за поверителност се прилага за цялостната ни дейност и по отношение за обработването на данни на посетители на официалния ни уебсайт.

Екипът на „ФОНДАЦИЯ ПРАКТИКУМ” (наричана за краткост „Фондацията”), предприема мерки за гарантиране неприкосновеността на личните данни, предоставени от физически лица, във връзка с осъществяване на дейността й, както и да не ги разкрива освен в случаите, в които е налице валидно правно основание за това, например: когато са изискани от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Фондацията ще обработва личните Ви данни, спазвайки приложимото местно и европейско законодателство, а именно – законосъобразно, добросъвестно и прозрачно. Личните данни се събират, обработват и съхраняват с конкретна, изрично указана цел. Обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

Личните данни се съхраняват във форма, позволяваща идентифицирането на съответния субект за определен период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват.

В настоящата Политика се използват термини, въведени от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (Регламент/а) като:

Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;.

Обработване (на лични данни) – всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Кой е администраторът на лични данни?

Администраторът на лични данни на  „ФОНДАЦИЯ ПРАКТИКУМ“, Фондация, учредена в обществена полза и вписана в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 206769598. Можете да се свържете с администратора на лични данни на следния адрес: гр. София, р-н. „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 43.

Можете да се свържете с нас чрез формите на уебсайта, както и чрез имейл на адрес: contact@practicum.bg

Какви данни и за какви цели ще бъдат обработвани?

Ние събираме и обработваме единствено данните, които са строго необходими за осъществяване на предмета на дейности на Фондацията или правилното и надеждно функциониране и използване на официалния ни уебсайт.

Когато сключвате договор с нас данните, които ще изискаме са имена, ЕГН/ЛНЧ, данни за лична карта и постоянен адрес. Възможно е в хода на изпълнение на договора да се генерира и информация, която може да бъде свързана с Вас, например: изрично заявена цел от страна на дарител, данни от процеса на използване и отчитане на договор със стипендиант на Фондацията, стойност на договора, данни за свързаност с определено юридическо лице и други.

Когато сключваме договор, събираме данни за лицето, което е страна по договора. Когато тази страна е юридическо лице можем да събираме данни за физически лица, които са упълномощени да управляват, представляват или работят за юридическо лице – контрагент, в качеството им на лица за контакт, служители, управители, прокуристи, представители и др. Такива данни могат да бъдат:

  • Идентификационни данни – три имена, уникален идентификатор;
  • Данни за контакт – адрес, електронен адрес, телефонен номер;
  • Данни за заемана позиция в рамките на организацията ,представителна власт, срок на правомощията, подпис, други данни генерирани в хода на комуникацията между страните или посредством документи, разменени между тях.

Когато обработваме данни на кандидати за работа в процедури за подбор на персонал можем да изискаме данни за придобита образователна степен, професионален опит, мотивационни писма и други в зависимост от изискванията за заемане на конкретната позиция. Тези данни ще бъдат обработвани само за целта на процедурата за подбор и ще се съхраняват за срок не по-дълъг от 6 месеца от приключването й.

Когато използвате нашия уебсайт чрез попълване на форми за запитвания, регистрация и всяка форма за контакт, ще събираме данни за обратна връзка като име, електронна поща, телефонен номер. Определени форми за попълване на Уебсайта могат да съдържат свободни за попълване текстови полета или опции за прикачване на файл. В случай, че сте избрали да предоставите информация, която представлява лични данни, които се отнасят до Вас или до трето лице. и не е налично правно основание за обработване на тези данни от страна на Администратора, те ще бъдат изтривани до 1 месец от получаването им.

При използване на уебсайта е възможно събиране на стандартна информация за интернет логовете, включително Вашия IP адрес, вид браузър и език, време на достъп и референтни уебсайт адреси. За да сме сигурни, че информационната система е добре поддържана и за да гарантираме по-добра навигация, ние или нашите доставчици на услугата, можем да използваме “бисквитки” (cookies). Актуална информация за обработване на данни чрез бисквитки е налична на уебсайта в полето „Полезни връзки” и чрез връзка в съобщението за бисквитки, което полвателят вижда при първото си посещение на уебсайта.

Във всички случаи на възникнали правни спорове по повод на осъществяваната от Фондацията дейност е възможно обработване на лични данни в хода на установяване, упражняване и защита на правни претенции.

Задължително ли е да предоставите лични данни?

Предоставянето на посочените категории лични данни е задължително за осъществяване на оповестените по-горе цели на обработване. Например: в случай, че не предоставите данни за идентификация не можем да сключим договор с Вас.

В случай, че обработването на данни не е задължително ще ни е необходимо Вашето съгласие за събиране или друга форма на обработване на Вашите данни. Съгласието Ви ще бъде изискано с нарочно изявление, в което ще се съдържа пълната информация за целите на такава обработка и правото Ви на оттегляне съгласие. Оттеглянето на съгласие не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

На кое правно основание обработваме Вашите лични данни?

Лични данни на лица, които са страна по договор се обработват, защото обработването е необходимо за изпълнение на договора, както и за спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора, произтичащо от трудовото, данъчното и счетоводното законодателство на РБългария.

Лични данни на ползватели на уебсайта във формуляри за запитвания, контакт с Фондацията или за кандидатстване за обявена позиция в процедура за подбор на персонал – обработването е необходимо за предоставяне на услуги, съответно за предприемане на стъпки по искане на субекта на данни преди сключване на договор.

В случай на правен спор, личните данни се обработват за целите на законните интереси на Фондацията или трето лице.

Кой има достъп до данните?

Данните, обработвани на нашия уебсайт, са достъпни единствено за администратора на уебсайта. Данните, свързани със сключените договори се обработват от служители, ангажирани с тази дейност и задължение за спазване на поверителност.

Не се осъществява трансфер на лични данни към трети държави или международни организации с оглед на събраните, обработени и съхранявани лични данни.

Има ли трети страни, които участват в дейностите по обработване на лични данни на уебсайта на Фондация?

Вашите данни могат да бъдат достъпни и за трети лица – обработващи лични данни, на основание сключени между Фондацията и тези лица споразумения за обработка на данните(напр. компании, предоставящи спомагателни и административни услуги като: поддръжка на ИТ, изнесени счетоводни и ТРЗ услуги, управление на архив и др.). Данните ви могат да бъдат предоставени и на компетентните държавни органи с оглед изпълнение на възложените им с нормативен акт правомощия, и по-специално на Агенцията по вписванията, НАП, КФН, както и на други самостоятелни адриминстратора като платежни институции, във връзка с плащания и пощенски оператори при размяна на кореспонденция. Получател на лични данни на стипендиант на програмата е партньорът, който осигурява дейностите по изпълнение на стажантската програма.

Какъв е периодът за съхранение на личните Ви данни на уебсайта?

Данните се съхраняват съгласно изградената вътрешната система за управление на файлове и документи на Фондацията. Срокът за съхранение на тези данни варира според нормативните изисквания за съхранение на документи, например при сключен договор, срокът е 10 години, в съответствие със Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Какви са Вашите права като субект на данни?

В качеството си на субект на данни Вие имате следните права:

  • право на информация дали Вашите лични данни се обработват от администратора.
  • право на достъп до личните Ви данни;
  • право да коригирате и актуализирате личните Ви данни;
  • право на изтриване – това право би могло да се упражни в случаите, когато личните данни вече не са необходими, обработването на лични данни е незаконосъобразно;
  • правото да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни – това право може да бъде упражнено в случаите, когато сте оспорили точността на обработваните лични данни, когато обработването е незаконосъобразно, данните вече не са необходими за целите на обработването, упражняването на права или защитата по искови претенции;
  • правото на преносимост на данните – по същество това право се състои във възможността да получите личните си данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и машинно четим формат, както и във възможността да предадем тези данни на друг администратор.

Как можете да упражните правата си като субект на данни?

За да упражните някое от изброените по-горе права, изпратете съобщение на следния имейл адрес: info@practicum.bg

Освен това, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, ако прецените, че личните Ви данни се обработват по незаконен начин. Можете да се свържете с тях на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или на имейл адрес: kzld@cpdp.bg.